Verkkokauppa


Tilaus- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä, sekä soveltuvin osin Sahatavara 2002 toimitusehtoja sovelletaan Lauta Oy:n (jäljempänä toimittaja) valmistamien ja markkinoimien tuotteiden toimituksiin ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja sopimuksiin, ellei muuta ole sovittu.

2. Tarjous; sopimuksen syntyminen

Jos toimittajan tarjouksessa ei ole toisin mainittu, tarjous on voimassa sitoumuksetta.

Toimittajaa sitova sopimus syntyy, kun toimittaja vahvistaa ja/tai toimittaa ostajan tilauksen. Mikäli tilattu määrä poikkeaa toimittajan tarjouksesta, jotta poikkeukseenvoitaisiin vedota, tilauksessa on oltava poikkeuksesta nimenomainen maininta. Toimittajan tarjouksesta poikkeava tilaus tai näistä ehdoista poikkeavat ostajan ehdot ovat voimassa vain sikäli ja siltä osin kuin toimittaja on ne kirjallisesti hyväksynyt.

Jos tilattu määrä alittaa oleellisesti tarjouksessa mainitun määrän, ei tarjous sido toimittajaa.

Tilaus tai sen osa voidaan peruuttaa vain toimittajan suostumuksin ja ehdoin, että ostaja korvaa peruutuksesta aiheutuvat kustannukset.

3. Toimitus

3.1 Toimitusaika

Toimittaja ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan ja/tai tilausta vastaanottaessaan ajankohdan, jolloin tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa. Jos muuta ei ole kirjallisestisovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole toimittajaa sitova. Siitä riippumatta mitä toimitusehdoista muutoin on sovittu, toimittajan katsotaan täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, kun tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa.

Jos tuotteet eivät toimittajasta johtuvasta syystä ole lähetysvalmiita sovittuna ajankohtana, ja ostajalle aiheutuu siitä merkittävää vahinkoa, ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on kultakin täydeltä viivästysviikolta 0,5 % viivästyneiden tuotteiden arvonlisäverottomasta kauppahinnasta, kuitenkin enintään 5 % sanotusta hinnasta. Viivästys ei aiheuta toimittajalle muita seuraamuksia. Ostaja menettää oikeutensa viivästyssakkoon, ellei esitä toimittajalle sitä koskevaa kirjallista vaatimusta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteiden olisi pitänyt olla lähetysvalmiina.

Jos Toimitus viivästyy ostajan syystä, toimittajalla on oikeus laskuttaa tuotteet sovittujen maksuehtojen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Toimittaja huolehtii tällöin tuotteiden varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella. Mikäli viivästys kestää yli 2 kuukautta, toimittaja on oikeutettu purkamaan kauppa siltä osalta, jota ostajan laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Ostajan tulee korvata toimittajalle vahinko, joka tälle aiheutuu ostajan laiminlyönnistä.

3.2 Toimituslauseke

Ellei muuta ole sovittu, toimittaja toimittaa tuotteet FCA vapaasti autoon lastattuna toimittajan varastossa (Incoterms 2010). Toimittajalla on oikeus tarvittaessa sopia tuotteiden kuljettamisesta tavanomaisin ehdoin ostajan puolesta ja lukuun, ellei muuta ole sovittu.

Jos perillä ei ole koneellista purkua eikä sitä ole ennalta sovittu, veloitetaan kuorman purkamisesta aiheutuneet kulut asiakkaalta jälkikäteen toteutuman mukaan.

Mahdolliset jäätymis- ja kuljetusvauriot sekä toimituksen tilauksenmukaisuus on tarkastettava tuotteen vastaanottamisen yhteydessä ja merkittävä rahtikirjaan. Huomautukset toimittajalle on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

3.3 Toimitusmäärät

Puutavaran osalta sallitaan ±10 % vaihteluoikeus toimitettavien tuotteiden määrässä. Puutavara myydään aina täysin paketein, ellei toisin sovita.

3.4 Palautusehdot

Tuotepalautukset tulee sopia etukäteen toimittajan kanssa 14 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta. Tuotteiden tulee olla vahingoittumattomia ja alkuperäispakkauksessa, asennettuja tuotteita ei hyväksytä. Hyvitys sovitaan toimittajan kanssa tapauskohtaisesti, kuitenkin enintään 80% kauppahinnasta. Ostaja vastaa palautuksista aiheutuvista kuluista. Tilauksesta valmistettavilla tuotteilla tai tilaustuotteilla ei ole palautusoikeutta.

4. Tuotetiedot

Toimittajan esitteissä, tarjouksissa, tuotepakkauksissa ja muussa aineistossa antamat tuotteita koskevat tekniset ja muut tiedot ja suositukset ovat ainoastaan viitteellisiä valittaessa tuotetta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ellei käyttötarkoitusta ole toimittajan ostajalle antamassa kirjallisessa suosituksessa nimenomaisesti mainittu, toimittaja ei vastaa tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Toimittajan antama suullinen suositus on aina sitoumuksetta. Tiettyjen tuotteiden luonteesta johtuen mallien, ja valmiin tuotteen värit ja oksaisuus saattavat vaihdella valmistuseräkohtaisesti.

5. Hinta, laskutus ja maksu

Toimittajan ilmoittamien hintojen verokanta ilmenee toimitetussa dokumentissa. Ellei toisin ole sovittu, hintoihin sisältyy toimittajan tavanomainen kuljetuspakkaus ja tuotteiden kuljetus sovitun toimituslausekkeen sitä edellyttäessä. Mikäli ostaja edellyttää erikoispakkausta tai -kuljetusta, ostaja maksaa siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

Ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, toimittaja laskuttaa tuotteet toimituspäivän hintaan.

Ellei muuta ole sovittu, ostaja suorittaa maksut toimittajalle 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä ostaja suorittaa viivästyskorkoa (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 %:n lisäkorolla) vuodessa sekä mahdolliset perimiskulut. Lisäksi toimittajalla on tällöin oikeus tehdystä sopimuksista huolimatta keskeyttää ostajan tilaamien muiden tuotteiden valmistus ja toimitukset. Ostajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

6. Toimittajan vastuu

6.1 Vastuu tuotteen virheestä

Toimittaja vastaa siitä, että sen toimittamat tuotteet ovat toimittajan voimassaolevien tuotespesifikaatioiden mukaisia(RT-kortit, EN-standardit ja pohjoismainen kosteusstandardi INSTA 141). Toimittaja sitoutuu korvaamaan ostajalle toimittamansa raaka-aine tai valmistusvirheellisen tuotteen tapauskohtaisen harkinnan jälkeen, joko uudella tuotteella, tai alentamalla tai palauttamalla tuotteen kauppahinnan. 95 % tuotteen toimituserästä pitää täyttää laatuluokan vaatimukset. Ostajan on tarkistettava tuote ennen käyttöönottoa/asennusta ja ilmoitettava virheestä toimittajalle viipymättä kirjallisesti. Mikäli ostaja ei suorita alalla tavanomaisia tarkastustoimenpiteitä tai ei keskeytä tuotteen käyttöä ja ilmoita toimittajalle virheestä heti kun se on havaittu tai olisi pitänyt havaita, ostaja menettää oikeutensa esittää toimittajalle vaatimuksia virheen johdosta. Ostajan on toimittajan vaatiessa luovutettava tälle tarkastusta varten virheellinen tuote tai näyte-erä siitä. Ellei muuta ole sovittu, tai toimittajan tuote-esitteessä muuta ilmoitettu, toimittajan vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti ilmoittanut toimittajalle. Tuotteen virhe ei aiheuta toimittajalle muuta seuraamusta kuin edellä tässä kohdassa on sanottu.

6.2 Vastuu henkilö- ja esinevahingosta

Toimittaja vastaa toimittamansa tuotteen ja henkilöstönsä työssään tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista voimassa olevan oikeuden mukaan näissä ehdoissa mainituin rajoituksin.

6.3 Vastuunrajoitus

Ostajan tulee ilmoittaa toimittajalle mahdollisista vaatimuksistaan viipymättä kirjallisesti. Jos kyse on virheestä tai puutteesta, joka havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään 8 päivän kuluessa. Ellei vaatimusta ole esitetty toimittajalle 1 kuukauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, ostaja menettää oikeutensa esittää toimittajalle vaatimuksia sen johdosta.

Toimittaja ei vastaa muista kuin edellä kohdissa 6.1 ja 6.2 mainituista virheistä tai vahingoista. Toimittaja ei vastaa virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ostajan antamista epätäydellisistä tai vääristä tiedoista. Toimittaja ei myöskään vastaa, jos tuotetta käytetään ohjeiden vastaisesti. Toimittaja ei vastaa esimerkiksi virheellisen kuljetuksen, virheellisen varastoinnin, virheellisen työmenetelmän, ilman toimittajan kirjallista suostumusta tehtyjen muutosten tai käyttökohteen muun rakenteen aiheuttamista vioista tai vahingoista.

Toimittaja ei vastaa tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai muista kustannuksista, tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, eikä mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Toimittajan korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään ostajan todistamiin välittömiin vahinkoihin.

Toimittajan joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta ostajan on hyvitettävä toimittajan tästä aiheutunut menetys sikäli kuin se ylittää sen mitä toimittajan vastuusta ja korvausvelvollisuudesta on näissä toimitusehdoissa todettu.

7. Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos syynä on ylivoimainen este. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut toimittajasta riippumaton ennalta arvaamaton seikka, joka estää tai tekee kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen. Tällaisina seikkoina pidetään mm. tuotantolaitteidenrikkoontuminen, tulipaloa, luonnonmullistuksia, liikekannallepanoa, sotaa, valuuttarajoituksia, tuonti- ja vientirajoituksia, energian saannin rajoituksia, kuljetushäiriöitä, lakkoa ja työsulkua.

8. Omistuksen pidätys

Tuotteet säilyvät toimittajan omaisuutena siihen saakka, kunnes niiden kauppahinta on kokonaan maksettu.

9. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Tuotteiden toimituksiin ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Niistä aiheutuvat tai niihin liittyvät riitaisuudet, joita osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaisee jäljempänä mainituin poikkeuksinyksijäseninen välimiesoikeus taiostajan ollessa yksityishenkilö käräjäoikeus. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta, ja menettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Edellä sanotun estämättä toimittajalla on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa saatavia koskeva kanne tuomioistuimessa.

Voimassa 20.4.2017 lähtien